Adatvédelmi szabályzat

/Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi szabályzat 2016-01-04T12:41:54+00:00

Általános TUDNIVALÓK

A Budapest környéki Törvényszék Cégbíróságán Cg. 13-06-037107 cégjegyzékszámon nyilvántartott R-Linea Sped Betéti Társaság (2030 Érd, Tárnoki út 114.) a Weboldalát meglátogató érdeklődők és vásárlók adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően védi és tiszteletben tartja. Az adatok nyilvántartása, kezelése során kizárólag a jogszabályi rendelkezések alapján és az adatával rendelkezni jogosult személy akaratának és döntésének megfelelően jár el.

A jelen adatvédelmi szabályzat alapján végzett adatkezelésre az alábbi jogszabályok rendelkezései alapján került sor:

Tájékoztatjuk, hogy a honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges ilyen esetekben Önről semmilyen adat nem kerül rögzítésre.

Az R-Linea Sped Bt. a testre szabott kiszolgálás érdekében a Weboldalra látogató számítógépén adatcsomagot, ún. cookie-t helyez(het) el. A cookie-t a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A rendelés felvétele során, vagy az adatkezelő által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, posta-címének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete. Adatait kizárólag az R-Linea Sped Bt. tevékenységi körén belül használjuk, azt más személynek, szervnek, Szolgáltatónak csak akkor adjuk ki, ha erre bennünket jogszabály, vagy jogerős határozat kötelez.

Szabályzatunk célja, hogy az R-Linea Sped Bt. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára biztosított legyen, hogy jogait és személyes adatait tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az R-Linea Sped Bt. biztonsági intézkedéseket alkalmaz, melyet rendszeresen ellenőrzünk, és ha az szükséges, a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Az adatkezelés informatikai eszközei biztosítják, hogy

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a www.tetocserepvasarlas.hu internetes lapot.

Az adatkezelés elvei: (2011. évi CXII. tv. 4. §.)

  1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
  2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához el-engedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
  4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés jogalapja: (2011. évi CXII. tv. 5. §.)

Személyes adat akkor kezelhető, ha

ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi ön-kormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Különleges adat a Törvény 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, továbbá a Törvény 5.§. b) és c) pontjában meg-határozott esetekben.

Az ADATKEZELŐ

Az adatokat az R-Linea Sped Bt. kezeli (2030 Érd, Tárnoki út 151.)

Budapest környéki Törvényszék Cégbírósága: 13-06-037107

Adószám: 20689744-2-13

Az adatkezelő elérhetősége telefonon és emailben:

Telefon/Fax:06-23-350-714
Mobil: 06-30-525-1348, 06-20-363-7559
Email:info@lineasped.hu

Az adatkezelés felvétele, feladata, hozzáférők köre, időtartama

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához kéri a felhasználó e-mail címét, jelszavát és felhasználónevét.

A lakcímre, az irányítószámra, a szállítási címre, telefonszámra, fizetési típusára vonatkozó adatok megadása csak online vásárlás, vagy ajánlatkérés esetén kötelező. Amennyiben adatok megadására kérjük, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük “kötelező” jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy ezek az adatok kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

A rendelkezésünkre álló adatait esetlegesen más forrásból származó, vagy beszerezhető egyéb adataival nem egészítjük ki, kizárólag akkor, ha ehhez előzetesen és írásban Ön hozzájárult.

A hírlevélre való feliratkozáshoz elégséges a név és az e-mail cím megadása. A hírlevélről Ön bármikor leiratkozhat, ezt követően több hírlevelet, értesítést nem küldünk.

Az adatok felhasználása a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő regisztrált felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a piackutatást szolgálja, illetve a webshop áruházban történő vásárlást segíti elő. Az így készült statisztikák biztosan nem alkalmasak a felhasználók személyek beazonosítására.
A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag az oldal megtekintésének gyakoriságára lehet következtetni, esetleg az adott gépet lehet visszakeresni, de személyes adatok nem kerülnek felhasználásra.
Más célból a kezelő nem hasznosítja az adatokat, ez alól kivételt képez, ha Ön a webshop áruházunkban vásárolt és a vásárlás során kérte az árú címére történő elküldését, vagy kiszállítását. Az adatok közlése ez esetben is csak a szükséges mértéig terjednek.

Jogérvényesítési lehetőségek

Minden esetben csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket önként bocsátottak rendelkezésünkre. A személyes adatokról és kezelésükről tájékoztatás kérhetnek a „…….menü pont alatt”. Természetesen ugyanitt bármikor kérhetik személyes adatainak törlését a nyilván-tartásból, melyre az igény bejelentésétől számítottan 72 órán belül kerül sor.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a weboldal tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes tör-vényi rendelkezéseket a 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Az adatközlő kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az érintett a jogainak megsértése esetén panasszal, jogorvoslati lehetőséggel a Nemzeti Adat-védelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A 2011. évi CXII. tv. 22. §.- a alapján az érintett sérelme esetén az adatkezelő ellen a bírósághoz is fordulhat, mely esetben a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Hozzájáruló nyilatkozat

Jelen adatvédelmi szabályzat elolvasását követően a regisztrációs adataim megadásával kijelentem, hogy a jelen Szabályzatban (tájékoztatóban) foglaltakat elolvastam, megértettem, annak tartalmával egyetértek, az adatkezeléshez hozzájárulok. Kijelentem továbbá, hogy adataimat az tetocserepvasarlas.hu honlapon, az Adatkezelési Szabályzat elolvasását követően önként és a program által megadott módon regisztráltam. Hozzájárulok továbbá, hogy elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, vagy piackutatás céljára az adatkezelő kezelje az alábbi adataimat:

név; lakcím; szállítási cím; e-mail cím; telefonszám

Kifejezetten hozzájárulok, hogy az Adatkezelő az általam megadott adatokat továbbítsa az adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló személyeknek az adatkezelő által kínált szolgáltatás teljesítése céljából.

Tájékoztatjuk, hogy az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon olyan technológiát mely alkalmas arra, hogy az Ön által közölni kívánt adatok csak és kizárólag ahhoz az adatkezelőhöz jussanak el, aki részére az adatai közlését kezdeményezte.

Fontos webcímek
http://www.naih.hu/
http://www.nhh.hu/
http://abiweb.obh.hu/abi/